Svenska Montessoriförbundet

Villkor för Auktorisation 2023-2024

Auktorisation av montessoriskolor läsåret 2023-2024

Reviderade auktorisationsvillkor

På stämman 2016 reviderades auktorisatationskriterierna.
Det är inga större förändringar, mest förydligande, de är märkta med kursiv stil för de reviderade villkoren för auktorisation nedan.

Auktorisation av montessoriskolor läsåret 2023-2024

Under 2023-2024 gäller följande kriterier för auktorisation:

Montessoriutbildad personal.

I förskolan

I förskolan förutsätts personalens pedagogiska grundutbildning motsvara gängse krav.
För auktorisation av en förskola eller en förskoleavdelning ska minst 1/3 av
personalen vara förskollärare med montessoriutbildning. Ytterligare 1/3 av
personalen ska vara montessoriutbildad.
Montessoriutbildningen ska omfatta den åldersgrupp där undervisningen sker.
De som startat sina studier efter den 30 juni 2005, måste avlägga NAMEX för att utbildningen skatillgodoräknas vid auktorisationen.

I grundskolan

I grundskolan förutsätts lärarens pedagogiska grundutbildning motsvara gängse krav.
För auktorisation krävs att minst 2/3 av den pedagogiska personalen ska ha
montessoriutbildning som omfattar den åldersgrupp där undervisningen sker.
De som startat sina studier efter den 30 juni 2005, måste avlägga NAMEX för att utbildningen ska tillgodoräknas vid auktorisationen.
OBS! NAMEX gäller endast montessoriutbildningen. Med pedagogisk personal avses summan av tjänster omräknad till heltid av dem som arbetar inom teoretiska ämnen i barn/elevgruppen.

Grundorganisationen ska vara åldersintegrerad.

Det är önskvärt med minst tre åldersgrupper i samma grupp eller klass.
Sexåringarna ska ingå i en åldersintegrerad grupp antingen i förskolan eller
grundskolan.

Det fria valet tillämpas.

Verksamheten ska organiseras på ett sådant sätt att barnen/eleverna får möjlighet att göra spontana val så de blir självständiga, kan fullfölja sin arbetscykel samt utvecklar en ansvarskänsla för sig själva och gruppen.

Med det fria valet menas att barnet självt efter intresse väljer (under lärarens ansvar) arbetsområde, arbetsformer, arbetsplats och tid för arbete.

Förberedd miljö.

Miljön ska vara utrustad med montessorimateriel och vara förberedd för både
barn/elever och vuxna.
Den ska vara tilltalande och locka till arbete.
Varje barn/elev ska kunna finna materiel, aktiviteter och övningar som är utvecklande och stimulerande både inne och ute.

Tid att fullfölja arbetscykeln.

Barn/elever kan arbeta uppmärksamt olika lång tid och vid olika tider. Förmågan till långa arbetscykler utvecklas med åren. Verksamheten ska organiseras så att arbetspass på 2,5 – 3 timmar ger varje barn/elev möjlighet att fullfölja sin arbetscykel. Endast för 1-3-åringar kan något kortare arbetspass accepteras.

Dokumentation grundad på observationer.

Läraren ska kontinuerligt göra observationer och dokumentera barnens/elevernas arbete, kunskaper och färdigheter. Dokumentationen används vid planering av barnets/elevens arbete samt vid utvecklingssamtal.
Individanpassad undervisning i skolan fordrar individuella arbetsplaner. Eleven tränas tidigt att ta ansvar för sin inlärning.

Vad skall bifogas?

Till varje ansökan skall undertecknad blankett om uppfyllda kriterier samt förteckning över lärarna och deras meriter bifogas. Verksamhet med flera åldersgrupper, t ex 0 – 3 år eller 3 – 6 år, skall skicka in dessa blanketter för respektive åldersgrupp.
För nyutexaminerad personal bifogas examensbevis. Har skolan nyanställt personal efter senast godkända auktorisation, måste de nyanställdas diplom eller utbildningsbevis insändas tillsammans med ansökan.
OBS! Av bifogat diplom och utbildningsbevis skall framgå vilken åldersgrupp
utbildningen och därmed behörigheten omfattar.
Intyg, utfärdat av utbildningsanordnaren, för personal som genomgått examination på avslutade kurser kan ersätta diplom eller utbildningsbevis som ännu inte erhållits vid ansökningstillfället. Diplom måste emellertid inkomma före november månads utgång för att få tillgodoräknas vid årets auktorisation.

Vad kostar det?

Avgiften är 475 kr per auktorisation för medlemmar i Svenska Montessoriförbundet och 1 475 kr per auktorisationsansökan för skolor som inte har en förening ansluten till förbundet. Avgiften skall vara insatt på förbundets Bankgiro 877-3327 senast den 30 september. OBS! Endast betalda ansökningar behandlas.

När går ansökningstiden ut?

Ansökan ska ha inkommit till Svenska Montessoriförbundet senast den 30
september.
Avgiften skall vara insatt på förbundets Bankgiro 877-3327 senast den 15 september.
OBS! Endast betalda ansökningar behandlas.

När sker auktorisationen?

Ansökningarna behandlas under oktober månad. Auktorisationscertifikat eller besked
om avslag skickas ut till respektive skolor under oktober/november månad.
Auktorisationen gäller sedan läsåret 2022-2023.
När villkoren för en given auktorisationen i väsentlig del inte längre är uppfyllda
åligger det verksamhetsansvarig att utan anmodan återsända diplomet till
utställaren, Svenska Montessoriförbundet.

Montessoripedagoger

Begreppet montessorilärare har ersatts med en titel som tydligt markerar utbildning:
montessoriförskollärare
montessorigrundskollärare
montessorifritidspedagog
montessoribarnskötare m fl