Svenska Montessoriförbundet

Stadgar Svenska Montessoriförbundet

§ 1 FIRMA

Förbundets firma är Svenska Montessoriförbundet.

§ 2 ÄNDAMÅL

Förbundet är en religiöst och politiskt obunden sammanslutning av föreningar, stiftelser eller andra organisationer för montessoripedagogik, (nedan allmänt refererat till som montessori-
förening) och enskilda som önskar stödja förbundets verksamhet.
Förbundets uppgift är att som gemensamt organ för Sveriges montessoriföreningar verka för montessoripedagogikens utbredning i Sverige genom att
• initiera bildandet av nya montessoriföreningar
• stödja lokala montessoriföreningar i deras strävanden att bilda nya montessoriförskolor och montessoriklasser i grundskolan
• arbeta för att bevara och förbättra kvaliteten, bl.a. genom att årligen auktorisera våra montessoriverksamheter
• upplysa lokalföreningarna om ansökningsförfaranden för och möjligheterna till att erhålla olika bidrag
• arbeta för förskolor och skolor
• tillhandahålla informationsmaterial
• verka för spridning av information om montessoripedagogiken genom konferenser, kurser, skrifter och liknande
• verka för utbildning i Sverige av montessorilärare på förskole- och grundskolenivå
• kontinuerligt utveckla och informera om Svensk montessoriexamen, NAMEX
• på riksplanet företräda svenska montessoriföreningar gentemot myndigheter såsom riksdag och regering, samt massmedia med rikstäckning
• gentemot utlandet företräda svenska montessoriföreningar

§ 3 SÄTE

Förbundet har sitt säte i Stockholm.

§ 4 MEDLEMSKAP

Medlemskap i förbundet kan vinnas av montessoriförening som antagit stadgar, vilka står i överensstämmelse med förbundets anda och syfte enligt dessa stadgar.
Medlemskap beviljas av förbundets styrelse. Ansökan om medlemskap för montessoriförening skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter förbundsstyrelsen föreskriver. Styrelsen äger rätt
att bestämma minimiantal anmälda föreningsmedlemmar. Enskilda personer som vill stödja förbundets verksamhet kan vinna medlemskap enligt styrelsens bestämmelser.
Utträde ur förbundet sker genom skriftlig anmälan till förbundsstyrelsen och träder i kraft med verkan från och med halvårsskiftet närmast efter det förbundsstyrelsen mottagit utträdes-
ansökan. Till anmälan skall bifogas protokoll, med för föreningen stadgeenligt och giltigt majoritetsbeslut på föreningens årsmöte, att utträda ur förbundet.
Montessoriförening eller medlem som icke erlägger medlemsavgift, eller som handlar i strid mot förbundets ändamål, får av styrelsen uteslutas ur förbundet. Om medlem inom 14 dagar från mottagandet av uteslutningsbeskedet, hos styrelsen skriftligen begär omprövning av beslutet, skall frågan om uteslutning hänskjutas till förbundsstämman för avgörande.

§ 5 STYRELSE

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse, vars ledamöter väljes av förbundsstämman för två år. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör och tre-sex ledamöter. I styrelsen bör finnas företrädare för varje region. Antalet suppleanter skall uppgå till två-fyra. Suppleant ersätter styrelseledamot som avsäger sig uppdraget under pågående mandatperiod. Styrelsen kan, såväl inom sig som utom sig, utse andra funktionärer, utskott etc. vilka därvid ges de befogenheter styrelsen anger. Styrelsens sammanträden skall protokollföras.

§ 6 REGIONAL VERKSAMHET

Förbundets medlemmar indelas i fyra regioner (norr, söder, öst och väst). I varje region bör finnas en regionskommitté med ansvar för samarbetet inom regionen och med förbunds-styrelsen. Kommittéerna utses av medlemmar i regionen. Kommittéerna skall verka i enighet med förbundets stadgar och policy.

§ 7 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN OCH BESLUT

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsför med minst fem ledamöter. Omröstning i styrelsen skall ske öppet om inte annat begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 8 FIRMATECKNING

Förbundets firma tecknas av styrelsen eller den styrelsen därtill utser.

§ 9 MEDLEMSAVGIFT FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSPERIOD

Ordinarie förbundsstämma fastställer medlemsavgifter för nästa och nästkommande kalen-derår.
Medlemsavgiften för montessoriförening och för enskild medlem fastställes var för sig.
Medlemsavgiften faktureras två gånger per år, första faktureringen senast den 31/3, baserat på antalet inrapporterade medlemmar till förbundet den 31/12 föregående år och den andra
faktureringen senast den 30/9, vid 10% eller mer ökning av medlemsantalet sker motsvarande tilläggsfakturering.

§ 10 FÖRBUNDSSTÄMMA

Ordinarie förbundsstämma hålles vartannat år före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse, stämmohandlingar samt valberedningens förslag skall finnas tillgängligt på förbundets hemsida senast fyra veckor före stämman. Meddelande om tid-punkt för ordinarie stämma skall senast tre månader före stämman läggas ut på förbundets hemsida samt tillkännages i förbundets officiella organ.
Extra förbundsstämma hålles när styrelsen så anser påkallat eller när så begärs av minst fem montessoriföreningar, dock senast inom två månader efter påkallandet. Kallelse till extra förbundsstämma skall utsändas senast tre veckor före stämman och innehålla uppgift om den eller de frågor som skall avhandlas vid stämman. Styrelsens yttrande över fråga som skall behandlas vid stämman skall utsändas senast en vecka före stämman.
Vid förbundsstämman har såväl enskild medlem som medlem i montessoriförening yttrande och förslagsrätt.

§ 11 RÖSTRÄTT

Förbundsstämman består av förbundsstyrelsens ledamöter samt vid lokalföreningarnas årsmöten valda ombud i antal enligt nedan. Montessoriföreningarnas rösträtt kan utövas av befullmäktigat ombud.
Montessoriförening med 5 – 25 medlemmar 1 röst
26 – 50 ” 2 röster
51 – 75 ” 3 röster
76 – 100 ” 4 röster
101 – 150 ” 5 röster
151 – 200 ” 6 röster
o s v 1 röst per påbörjat 50-tal.
Rösträtten baseras på montessoriföreningens betalande medlemmar per den 31/12 föregående år. Enskild medlem har yttrande- och förslagsrätt.
All omröstning sker öppet, val skall vid votering ske genom sluten omröstning. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, men val avgörs genom lottning.
Vid stämman kan beslut fattas i sådana frågor som angivits i kallelsen till stämman, eller direkt föranleds av däri angiven fråga, eller i fråga som biträdes av ¾ av det vid stämman representerade röstetalet.

§ 12 FÖRSLAG FRÅN MONTESSORIFÖRENING ELLER ENSKILD MEDLEM

Ärenden som medlem önskar ta upp vid förbundsstämman skall skriftligen anmälas till styrelsen tio veckor före stämman.

§ 13 ÄRENDE VID ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA

Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden förekomma;
1) Val av mötesordförande
2) Val av mötessekreterare
3) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
4) Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning
5) Godkännande av dagordning
6) Fastställande av röstlängd
7) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning avseende föregående verksamhetsperiod
8) Föredragning av revisionsberättelsen
9) Fråga om fastställande av;
a) balans- och resultaträkning
b) ansvarsfrihet för styrelsen
10) Ärende som montessoriförening, förbundsstyrelsen eller enskild medlem i
stadgeenlig tid hänskjutit till stämman
11) Fastställande av verksamhetsplan med övergripande budget samt fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsperiod;
a) montessoriförening
b) enskild medlem
12) Val av förbundsordförande
13) Val av vice ordförande
14) Val av kassör
15) Val av vice kassör
16) Val av övriga ledamöter
17) Val av suppleanter
18) Val av två revisorer varav en skall vara godkänd eller auktoriserad revisor
19) Val av valberedning
20) Övriga ärenden

§ 14 VALBEREDNING

För beredning av vid förbundsstämman förekommande val väljer stämman en valberedning med minst en företrädare för varje region. En ledamot utses av stämman till sammankallande. Valberedningen skall sammanträda i så god tid före stämman att skriftligt förslag kan ingå i stämmohandlingarna.

§ 15 RÄKENSKAPSÅR

Förbundets räkenskapsår är kalenderår.

§ 16 REVISON

Räkenskapshandlingar, protokoll jämte övriga handlingar som revisorerna må begära, skall skriftligen ställas till revisorernas förfogande senast fyra veckor före ordinarie förbundsstämma. Revisorerna skall efter verkställd granskning avge revisionsberättelse senast en vecka före ordinarie förbundsstämma.

§ 17 ÄNDRINGAR AV STADGAR

För ändring av förbundets stadgar erfordras beslut av ordinarie förbundsstämma och ändrings-
förslaget skall utsändas tillsammans med kallelsen till stämman. För antagande av sådan
ändring erfordras att förslaget biträdes av minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§ 18 FÖRBUNDETS UPPLÖSNING

För upplösning av förbundet erfordras att beslut därom fattas vid två förbundsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie förbundsstämma. Minst fyra månader skall förflyta mellan de båda stämmorna och förslaget till upplösning skall vid båda stämmorna biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Därvid skall också avgöras hur man skall förfara med förbundets tillgångar vid upplösningen.
Dessa stadgar har antagits på förbundsstämman den 24/3 1979,
samt reviderats 1981-03-28
1982-03-27
1983-03-19
1984-03-24
1990-03-18
1992-03-07
1994-03-20
1996-03-23
2002-03-24
2004-04-25
2008-04-11
2010-04-22
2018-04-14