Svenska Montessoriförbundet

Stadgar Svenska Montessoriförbundet

§ 1 FIRMA

Förbundets firma är Svenska Montessoriförbundet.

§ 2 ÄNDAMÅL

Förbundet är en religiöst och politiskt obunden sammanslutning av föreningar, stiftelser eller andra organisationer för montessoripedagogik, (nedan allmänt refererat till som montessori- förening) och enskilda som önskar stödja förbundets verksamhet.
Förbundets uppgift är att som gemensamt organ för Sveriges montessoriföreningar verka för montessoripedagogikens utbredning i Sverige genom att:

-initiera bildandet av nya montessoriföreningar
-stödja lokala montessoriföreningar i deras strävanden att bilda nya montessoriförskolor och montessoriklasser i grundskolan
-arbeta för att bevara och förbättra kvaliteten, bl.a. genom att årligen auktorisera våra montessoriverksamheter
-upplysa lokalföreningarna om ansökningsförfaranden för och möjligheterna till att erhålla olika bidrag
-tillhandahålla informationsmaterial
-verka för spridning av information om montessoripedagogiken genom konferenser, kurser, skrifter och liknande
-verka för utbildning i Sverige av montessorilärare på förskole- och grundskolenivå
-kontinuerligt utveckla och informera om Svensk montessorispecialistexamen, NAMEX
på riksplanet företräda svenska montessoriföreningar gentemot myndigheter såsom riksdag och regering, samt massmedia med rikstäckning
gentemot utlandet företräda svenska montessoriföreningar

§ 3 SÄTE

Förbundet har sitt säte i Stockholm.

§ 4 MEDLEMSKAP

Medlemskap i förbundet kan vinnas av montessoriförening som antagit stadgar, vilka står i överensstämmelse med förbundets anda och syfte enligt dessa stadgar.
Medlemskap beviljas av förbundets styrelse. Ansökan om medlemskap för montessoriförening skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter förbundsstyrelsen föreskriver. Styrelsen äger rätt att bestämma minimiantal anmälda föreningsmedlemmar.
Enskilda personer som vill stödja förbundets verksamhet kan vinna medlemskap enligt styrelsens bestämmelser.
Utträde ur förbundet sker genom skriftlig anmälan till förbundsstyrelsen och träder i kraft med verkan från och med halvårsskiftet närmast efter det förbundsstyrelsen mottagit utträdes- ansökan. Till anmälan skall bifogas protokoll, med för föreningen stadgeenligt och giltigt majoritetsbeslut på föreningens årsmöte, att utträda ur förbundet.
Montessoriförening eller medlem som icke erlägger medlemsavgift, eller som handlar i strid mot förbundets ändamål, får av styrelsen uteslutas ur förbundet. Om medlem inom 14 dagar från mottagandet av uteslutningsbeskedet, hos styrelsen skriftligen begär omprövning av beslutet, skall frågan om uteslutning hänskjutas till förbundsstämman för avgörande.

§ 5 STYRELSE

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse, vars ledamöter väljes av förbundsstämman för två år. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör och fyra ledamöter. I styrelsen bör finnas företrädare för varje region.
Antalet suppleanter skall uppgå till fyra. Suppleant ersätter styrelseledamot som avsäger sig uppdraget under pågående mandatperiod.
Styrelsen kan, såväl inom sig som utom sig, utse andra funktionärer, utskott etc. vilka därvid ges de befogenheter styrelsen anger.
Styrelsens sammanträden skall protokollföras.

§ 6 REGIONAL VERKSAMHET

Förbundets medlemmar indelas i fyra regioner (norr, söder, öst och väst). I varje region bör finnas en regionskommitté med ansvar för samarbetet inom regionen och med förbunds-styrelsen. Kommittéerna utses av medlemmar i regionen. Kommittéerna skall verka i enighet med förbundets stadgar och policy.

§ 7 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN OCH BESLUT

§ 8 FIRMATECKNING

§ 9 MEDLEMSAVGIFT FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSPERIOD

§ 10 FÖRBUNDSSTÄMMA

§ 11 RÖSTRÄTT

§ 12 FÖRSLAG FRÅN MONTESSORIFÖRENING ELLER ENSKILD MEDLEM

§ 13 ÄRENDE VID ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA

§ 14 VALBEREDNING

§ 15 RÄKENSKAPSÅR

§ 16 REVISON

§ 17 ÄNDRINGAR AV STADGAR

§ 18 FÖRBUNDETS UPPLÖSNING